Question Title

* 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Cerrahi hemşireliğinin temel kavramlarını tanımlayabilirim.
Aseptik yöntemler ve hastane enfeksiyonlarının kontrolünü açıklayabilirim.
Cerrahi hastasında sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımını
açıklayabilirim.
Yara iyileşmesi ve yara bakım ilkelerini açıklayabilirim.
Cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımını tartışabilirim.
Ameliyathane ortamı ve donanımı konusunda bilgi sahibi olurum.
Sistemlere yönelik uygulanan cerrahi girişimlerde hasta bakım ilkelerini tartışabilirim.
Diğer bilimlerden edindiğim bilgiler ile cerrahi hastasının bakımı arasında ilişki
kurabilirim.

Question Title

* 2. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Cerrahi hastasının bakım gereksinimlerini belirleyebilirim.
Cerrahi hastasının gereksinimlerinin karşılanmasında öncelikleri saptayabilirim.
Gerekli hemşirelik girişimlerinin sonuçlarını değerlendirebilirim.
Bütüncül yaklaşım ve mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda cerrahi hastasının hemşirelik
bakımını gerçekleştirebilirim.
Cerrahi süreçte oluşabilecek komplikasyonları saptayabilirim.
Cerrahi hastası ve ailesinin bakıma katılımını sağlamak için eğitici rol
gerçekleştirebilirim.
Hasta, ailesi ve ekibin diğer üyeleri ile iletişim kurabilirim.
Cerrahi hastasının bakımında kanıta dayalı araştırmalardan, bilgi ve sağlık
teknolojilerinden yararlanabilirim.

Question Title

* 3. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı.
Geri bildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 4. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Ülkemizde ve dünyada kadın sağlığı ile ilgili tanımları bilirim.
Aile planlaması yöntemlerini açıklayabilirim.
Cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili kavramları tanımlayabilirim.
Doğum sonu dönemde normal/riskli lohusa, yenidoğan ve eş/ailenin bakım
gereksinimlerini saptayabilirim.
Gebelik izlemlerini ve komplikasyonlarını açıklayabilirim.
Kadının tüm yaşam evrelerine özgü bakım gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımını
tanımlayabilirim.
Kadın üreme organ tümörlerinde tanı ve tedaviye yönelik bakımı açıklayabilirim.
İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerini açıklayabilirim.

Question Title

* 5. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Kadın sağlığı ve hastalıkları ile ilgili temel kavram ve kuramları hemşirelik bakımlarına
yansıtabilirim.
Doğum eyleminde kadının bakım gereksinimlerini karşılayabilirim.
Doğum sonu dönemde normal/riskli lohusa, yenidoğan ve eş/ailenin bakım
gereksinimlerini karşılamak üzere bakım planı oluşturabilirim.
Kadın üreme organ tümörlerinde tanı ve tedaviye yönelik bakım planlayabilirim.
Doğurganlığın düzenlenmesini ve kontrasepsiyonu açıklayabilirim.
İnfertil çiftlere konuyla ilgili eğitim verebilirim.

Question Title

* 6. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı.
Geri bildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 7. Biyoistatistik

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Tanımsal istatistikleri yorumlayabilirim.
Tablo ve grafikleri yorumlayabilirim.
Değişkene ve değişkenlere ait verileri belirleyebilirim.
Normal dağılım verilerini yorumlayabilirim.
Hipotez yazabilirim.
Örneklem sayısı hesaplayabilirim.

Question Title

* 8. Mesleki İngilizce II

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hemşireliğin tüm alanlarında kullanılan İngilizce terimleri kullanabilİrim.
Sektörler arası işbirliği çalışmalarında İngilizceyi kullanarak kendimi ve mesleğimi
tanıtabilirim.
Alana ilişkin birimlerde bakım verirken hasta ve ekip ile İngilizce iletişim
kurabilirim.
Alana ilişkin metinleri tercüme edebilirim.
Alana ilişkin birimlerde hastaların dosyasını İngilizce olarak hazırlayabilirim.

Question Title

* 9. Bakım Teknolojileri

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Teknolojik gelişmelerin, sağlık bakım uygulamalarındaki yerini ve önemini
açıklayabilirim.
Teknolojik gelişmelerin, hemşirelik mesleğine ve hasta bakımına yansımalarını
açıklayabilirim.
Yaşam modeli doğrultusunda belirlenen yaşam aktivitelerine yönelik sağlık bakımında
kullanılan teknolojileri araştırabilirim.
Sağlık bakımında kullanılan teknolojilerin, hemşirelik bakım uygulamalarına ve hasta
sonuçlarına yansımalarını tartışabilirim.
Sağlık bakım teknolojilerinin gelişmesinde, hemşirelerin rol ve sorumluluklarının
önemine inanabilirim.

Question Title

* 10. Sağlık Okur-Yazarlığı

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Sağlığı ve ilişkili kavramları açıklayabilirim.
Sağlığı geliştirmede uygulanan tarihsel süreci tanımlayabilirim.
Sağlık okuryazarlığı kavramını açıklayabilirim.
Bireylerin sağlık bilgilerini anlayabilmesi için kullanılan sağlık okuryazarlığının
önemini tanımlayabilirim.
Sağlık okuryazarlığı stratejilerini sıralayabilirim.

T