Question Title

* 1. Öğrenci numaranız

Question Title

* 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Dünyada Ve Türkiye’de Yenidoğan/Bebek/Çocukların Sağlık Durumları ve Sorunlarını Genel Sağlık Göstergeleriyle İlişkilendirerek Açıklayabilirim
Çocuk ve Ailenin Saygınlığını Ve Haklarını Koruyarak Etkili İletişim Kurabilirim
Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile Üzerindeki Etkisini Tanımlayabilirim
Aile Merkezli Bakım Çerçevesinde Kronik Hastalığı Olan Çocuğun Bakımını Planlayabilim 
Çeşitli Bakım Ortamlarında Sağlık Durumunda Değişimleri ve/veya Risk Durumlarını Tanılayabilirim
Çocuk ve Ailesine Sunulan Hemşirelik Hizmetlerini Kültüre Duyarlı Bakım İle İlişkilendirebilirim
Çocuk ve Aile Sağlığına İlişkin Yeni Bir Uygulama Ya Da Yöntemle Karşılaştığında Eleştirel Olarak Değerlendirebilirim
Yenidoğan/Bebek/Çocukların Gelişim Kuramcılarına Göre Büyüme Gelişme Dönem Özelliklerini Açıklayabilirim
Sağlıklı Yenidoğan/Bebek/Çocukların Temel Bakım Gereksinimlerini Açıklayabilirim
Bebek/Çocukların Sağlığını Geliştirmenin Önemini ve Hemşirenin Sorumluluklarını Açıklayabilirim

Question Title

* 3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilgisini Uygulamalı Örneklerde Kullanabilirim
Çocuğu, Ailesi ve Çevresi İle Bir Bütün Olarak, Sistematik Yaklaşımla Birlikte Aile Merkezli Bakımı Uygulayabilirim
Hasta/Sağlıklı Çocukların Bakım Yönetiminde Savunuculuk, Liderlik, Etkin İletişim Kurma, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Eğitim Becerilerini Kullanabilirim
Çocuk Gelişimi Çerçevesinde Önemli ve Öncelikli Sağlık Sorunlarını ve Yüksek Risk Gruplarını Saptayabilirim
Çocuk ve Ailesine Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi, Korunması, Hastalık Durumunda Sağlık Eğitimi Etkinlikleri Yürütebilirim
Çeşitli bakım ortamlarında, hemşirelik sürecini kullanarak çocuk ve ailesine bireyselleştirilmiş bakımı, bilimsel bilgilere dayalı olarak rehber hemşireler eşliğinde uygulayabilirim
Bebek/çocukları fizik muayene basamaklarını açıklayabilirim
Bebek/çocuklara öğrenim rehberlerinin basamaklarına uygun şekilde rehber hemşireler eşliğinde ilaç uygulayabilirim
Hemşirelik bakım uygulamalarında yasal yönleri ve etik ilkeleri göz önünde bulundurabilirim

Question Title

* 4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı. 
Geribildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 5. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin temel kavramları açıklayabilirim
İnsanın normal ve normal dışı davranış örüntülerini ve bu davranışları etkileyen faktörleri ayırt edebilirim
Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilirim
Ülkemizdeki yaygın ruh sağlığı problemlerini tanımlayabilirim
Ruhsal sorunların bireye, aileye ve topluma etkisini tartışabilirim
Ruh sağlığının korunması,geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik hemşirelik yaklaşımlarını kavrayabilirim

Question Title

* 6. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Ruh sağlığı bozuk bireyin gereksinimlerini belirleyebilirim
Ruh sağlığı bozuk bireyle terapotik iletişim kurabilirim
Ruh sağlığı bozuk bireyin ruhsal durumunu değerlendirebilirim
Ruh sağlığı bozulmuş bireye yönelik tedavi yöntemlerini açıklayabilirim
Ruh sağlığı bozuk bireye hemşirelik süreci doğrultusunda bakım planlayabilmesi

Question Title

* 7. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı. 
Geribildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 8. Hemşirelikte Araştırma

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Bilimsel araştırma sürecindeki temel kavramları tanımlayabilirim
Hemşirelik biliminin gelişiminde araştırmanın önemini açıklayabilirim
Bilimsel araştırma aşamalarını sıralayabilirim
Hemşirelik alanındaki araştırmalar ile ilgili yayınlara ulaşabilirim
Araştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken etik ilkeleri tartışabilirim
Bilimsel araştırma sürecine uygun yeni çalışmalar planlayabilmesi
Bilimsel araştırma aşamalarını örnek bir çalışmada uygulayabilirim

Question Title

* 9. Akademik Sunum Teknikleri

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Etkili sunum kavramlarını açıklayabilirim
Akademik sunum tekniklerini örnek çalışmalar üzerinde uyarlayabilirim
Akademik sunum için ön hazırlık yapabilirim
Akademik sunum tekniklerini uygulayabileceği bir sunum hazırlayabilirim
Etkili sunum becerilerini grup önünde gösterebilirim

Question Title

* 10. Palyatif Ve Yaşam Sonu Bakım

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Palyatif bakım kavramını, amacını, ilkelerini açıklayabilirim
Palyatif süreçte hastada görülen semptomların yönetimi ile ilgili temel ilkeleri sıralayabilirim
Palyatif bakımda, semptom kontrolüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayabilirim
Palyatif ve yaşam sonu sürecinde hasta ve ailesinin yaşadığı psikososyal ve manevi sorunlara yönelik hemşirelik yaklaşımlarını kazanabilirim

Question Title

* 11. Sosyal Şiddet ve Rehabilitasyon

  Kesinlikle kabul etmiyorum Kabul etmiyorum Kısmen kabul ediyorum Kabul ediyorum Kesinlikle kabul ediyorum
Şiddet ve şiddet türlerini tanımlayabilirim.
Şiddet ve şiddetin etkilerini tanıyabilir ve değerlendirebilirim.
Şiddete neden olan faktörleri analiz edebilirim.
Şiddet türlerini analiz edebilirim.
Şiddeti önleme ve rehabilitasyon ilkelerini tanıyabilir ve bu konuda farkındalık yaratabilirim.

Question Title

* 12. Eleştirel Düşünme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum  Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Eleştirel düşünme kavramlarını açıklayabilirim
Eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerileri ifade edebilirim
Eleştirel düşünce ile olağan düşünce arasındaki farkı yorumlayabilirim
Eleştirel düşünmenin bireysel ve mesleki yaşamdaki önemini tartışabilirim
Eleştirel düşünme tekniklerini uygulayabilirim
Karşılaştığı argümanları eleştirel düşünme yollarını kullanarak tartışabilirim
Bilimin doğası ve gerçek bilimi anlamanın yollarını tanımlayabilirim
Doğru, adil, iyi kanıtlar üzerine oturtulmuş varsayımlar sunma yöntemlerini bilirim

T