Question Title

* 1. İç Hastalıkları Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
İç hastalıkları hemşireliğinin temel ilkelerini, rol ve sorumluluklarını, önemini
açıklayabilirim.
Sistem hastalıklarıyla ilgili risk faktörlerini ve risk gruplarını tanımlayabilirim.
Sistem hastalıklarıyla ilgili oluşabilecek sorunları belirleyebilirim.
Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylerin hemşirelik bakımını açıklayabilirim.
Sağlıklı/hasta bireye uygulanan hemşirelik girişimlerini yerine getirirken etik
kurallara dikkat edebilirim.

Question Title

* 2. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hasta, ailesi ve sağlık ekibi üyeleri ile iletişim kurabilirim.
Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylerin bakım sürecini planlayabilirim.
Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylerin gereksinimlerinin sağlanması ve
sürdürülmesinde uygun hemşirelik girişimlerini sıralayabilirim.
Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylere uygulanan hemşirelik girişimlerinin
sonucunu değerlendirebilirim.
Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerine uygun eğitim ve danışmanlık
planlayabilirim.
Hemşirelik uygulamalarına ilişkin etik kurallara dikkat edebilirim.

Question Title

* 3. İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı.
Geri bildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 4. Biyokimya

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Biyokimya ile ilgili genel terimleri açıklayabilirim.
Karbonhidratların yapısını ve fonksiyonlarını tanımlayabilirim.
Proteinlerin yapısını, fonksiyonlarını ve metabolizmadaki rolünü
ilişkilendirebilirim.
Enzimlerin yapısını, fonksiyonlarını ve genel özelliklerini açıklayabilirim.
Lipitlerin yapısını, metabolik yolaklardaki görevini ve insan vücudundaki
önemini açıklayabilirim.
Vitamin ve minerallerin canlı organizmalarda gerçekleşen metabolik
reaksiyonlardaki fonksiyonlarını açıklayabilirim.
Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişi, örnek alma ve preanalitik hataları
önleme durumlarını açıklayabilirim.

Question Title

* 5. Mikrobiyoloji

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Mikroorganizmalar ile ilgili temel kavramları tanımlayabilirim.
Mikroorganizmaların insan biyolojisi üzerine olumlu ve olumsuz etkilerini
açıklayabilirim.
Bağışıklık sistemi ile ilgili temel kavramları açıklayabilirim.
İnfeksiyon etkenlerinin bulaşma ve infeksiyon hastalık oluşma sürecini
açıklayabilirim.
İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü hakkında hemşirelerin
sorumluluklarının farkında olabilİrim.
Antimikrobiyal ilaçlar ve bu ilaçlara direnç gelişimi ile ilgili temel bilgiyi
açıklayabilirim.

Question Title

* 6. Farmakoloji

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Farmakoloji ile ilgili temel kavramları açıklayabilirim.
İlaç uygulamalarında hemşirelerin sorumluluklarını tartışabilirim.
Farmakokinetik ve farmakodinamik terimlerini açıklayabilirim.
Organ sistemlerine etkili ilaçların genel farmakolojik özelliklerini ve bu ilaçların
endikasyonlarını ve yan tesirlerini tartışabilirim.
Kemoterapotik ilaçların etki mekanizmalarını ve bu ilaçların endikasyonlarını
özetleyebilirim.
İlaç suistimali ve madde bağımlılığını tanımlayabilirim.

Question Title

* 7. Mesleki İngilizce I

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hemşirelik ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilirim.
Sevdiğim ve sevmediğim olaylar ya da nesneler hakkında bilgi verebilirim.
Boş zamanımda neler yaptığım konusunda konuşabilirim.
Günlük yaşamda, selamlaşma, alışveriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi
önemli bazı durumlarda konuşabilirim.
Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim kurabilirim.
Bulaşıcı hastalığı olan bir hastaya bakım verirken ingilizce konuşabilirim.
Kazalar ve acil durumlarda kullanılan İngilizce terimleri kullanabilirim.

Question Title

* 8. Hemşirelikte Etik ve Deontoloji

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Etik ve ilişkili kavramları tanımlayabilirim.
Hemşirelik rol ve işlevlerini yasal çerçevede tartışabilirim.
Bireysel ve mesleki felsefesini analiz edebilirim.
Temel insan haklarına dayalı olarak hizmet alanına özgü hakları değerlendirebilirim.
Etik karar verme sürecinin aşamalarını tanımlayabilirim.
Etik ikilemleri çözümlemede etik ilkelerle karar verme becerisi kazanıp davranışa
dönüştürebilirim.

Question Title

* 9. Kültürlerarası Hemşirelik

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Kültürlerarası hemşirelik bakımını tanımlayabilirim.
Kültürlerarası hemşirelik bakımında toplumun kültürel yaklaşımlarını açıklayabilirim.
Kültürlerarası hemşireliğin etik boyutunu tanımlayabilirim.
Kültürlerarası bakımda iletişimin önemini açıklayabilirim.
Toplumun ve bireyin hastalık ve özel durumlar karşında geliştirdiği kültürel yaklaşımları
tanımlayabilirim.

T