Question Title

* 1. Hemşirelikte İntörnlük I

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hemşirelik süreci doğrultusunda bilgi ve becerilerimi uygulama alanına aktarabilirim.
Ekibin bir üyesi olarak tedavi ve bakıma etkin olarak katılabilirim.
Ekip arkadaşlarım, bireyi aile ve toplum ile etkili iletişim kurabilirim.
İntörnlük yaptığım klinikte karşılaştığım etik ilkelere dikkat edebilirim.
Problem çözme ve karar verme becerisini geliştirebilirim.
Güncellediğim bilgileri kullanarak eğitsel ve yönetsel aktivitelere katılabilirim.
Hemşirelik sorunlarına karşı duyarlı olabilirim.

Question Title

* 2. Hemşirelikte İntörnlük I Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı.
Geri bildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 3. Hemşirelikte Bilişim

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Bilişim kavramlarını, tanımlarını, terimlerini tanımlayabilirim.
Hemşirelik hizmetleri ile bilişimin rolünü ve önemini açıklayabilirim.
Hemşirelik hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanıldığı alanları sıralayabilirim.
Elektronik sağlık kayıt sistemleri, klinik karar destek sistemleri ve elektronik
reçeteleme uygulamalarını tanımlayabilirim.
Hemşirelik araştırması, eğitimi ve yönetiminde hemşirelik bilişimi kullanımını ifade edebilirim.
Bilişim hemşireliği ve rollerini sayabilirim.

Question Title

* 4. Acil Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Acil hastasını tanımlayabilirim.
Acil servis hizmetlerini ve dizaynını tanımlayabilirim.
Triyajı planlamada ve uygulamada bilgimi gösterebilirim.
Acil hastasının tedavi ve bakımını yapabilirim.
Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurabilirim.

Question Title

* 5. Yara ve Hemşirelik Bakımı

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Yaraya ilişkin temel kavramları açıklarım.
Yara bakımında kullanılan ürünleri açıklarım.
Yara bakımında hemşirenin rol ve sorumluluklarını tanımlarım.
Spesifik yara türlerini tanımlarım.

Question Title

* 6. Yoğun Bakım Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavram ve ilkeleri tanımlayabilirim.
Yoğun bakım gereksinimi olan hastanın hemşirelik bakımını planlayabilirim.
Yoğun bakım ünitesine özgü hemşirelik girişimlerini yerine getirirken etik
kurallara dikkat edebilirim.
Yoğun bakım hemşiresinin rolünün önemine inanırım.

Question Title

* 7. Sağlıkta Kalite Yönetimi

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin önemini, gerekliliğini ve özelliklerini
açıklayabilirim.
Sağlıkta kalite yönetimi ile ilgili temel kavramları ve kalite iyileştirmede
kullanılan teknikleri tanımlayabilirim.
Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili güncel yaklaşımları tartışabilirim.
Tıbbi hata bildiriminin ve raporlamanın önemine inanabilirim.

Question Title

* 8. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Üreme sağlığı ve üreme haklarını tanımlayabilirim.
Üreme sağlığı hizmetlerini sıralayabilirim.
Cinsiyet ve cinsel sağlıkla ilgili kavramları tanımlayabilirim.
Aile planlaması danışmanlığını açıklayabilirim.
Aile planlaması ve gebelikten korunma yöntemlerini açıklayabilirim.

Question Title

* 9. Evde Bakım

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Evde bakım hemşiresinin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilirim.
Evde bakımın tanımı ve gelişim sürecini açıklayabilirim.
Dünya’da ve Türkiye’de evde bakım hizmetleri konusunu tartışabilirim.
Ev ve çevresinin fizik koşullarını değerlendirebilir ve düzenleyebilirim.
Evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu ve organizasyonunu şematize edebilirim.
Evde bakım hizmeti veren sağlık ekibiyle koordineli çalışabilir ve etkili iletişim sağlayabilirim.

Question Title

* 10. Akademik Okuma Yazma Becerileri I

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Akademik bilgiyi tanımlayabilirim.
Alana ilişkin akademik bilgi için kullanılabilecek kaynakları söyleyebilirim.
Uygun terim ve teknikleri kullanarak ingilizce makalelere ulaşabilirim.
Alana ilişkin ingilizce makaleleri yazım düzeni açısından çözümleyebilirim.
Alana ilişkin klinik uygulamalar üzerine yazılan makaleleri eleştirel düşünme
çerçevesinde yorumlayabilirim.

Question Title

* 11. Sağlığın Geliştirilmesi

  Kesinlikle katılmıyorum katılmıyorum kısmen katılıyorum katılıyorum kesinlikle katılıyorum
Sağlığı koruma ve geliştirme kavramlarını bilirim.
Davranış değişim süreci ve etkileyen faktörleri açıklayabilirim.
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmaya yönelik olarak sağlık programlarını planlayabilirim.
Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını tanımlayabilirim.
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanmanın önemini bilirim.

T