Question Title

* 1. Halk Sağlığı Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Halk Sağlığı Hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve temel kavramlarını tanımlayabilirim
Ulusal sağlık bakım sisteminin işleyişini açıklayabilirim
Halk sağlığı hemşiresinin uygulama alanlarına yönelik (okul sağlığı, evde bakım, aile sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, yaşlı sağlığı ve toplum ruh sağlığı) rol ve fonksiyonlarını açıklayabilirim
Erken tanı ve taramaların önemini tartışabilirim
Toplumdaki risk grupları ve kırılgan grupları sorunları ile birlikte belirleyebilirim
Sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı çevre oluşturacak temel davranışları açıklayabilirim
Ülkemizde sağlığı koruyan ve geliştiren sağlık programlarını açıklayabilirim
Toplumun güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri açıklayabilirim

Question Title

* 2. Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Halk Sağlığı ve Hemşirelik Biliminin temel kavram ve kuramlarını halk sağlığı hemşireliğine yansıtabilirim
Okul sağlığı, evde bakım, yaşlı sağlığı alanlarına yönelik seçilmiş uygulamalarda rol alabilirim
Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmede sağlık eğitimi programı uygulayabilirim
Sağlık taramalarını planlayabilirim
Toplum tanılama ve değerlendirmede OMAHA klinik sınıflama sistemini kullanabilirim
Birey/Aile/ Topluma yönelik sağlık eğitimi planlayabilirim
Evde bakım gereksinimi olan bireylerin hemşirelik süreci doğrultusunda bakım ihtiyaçlarını rapor edebilirim
Evde bakım alan hastaların ev ortamındaki riskleri rapor edebilirim
Diğer sağlık disiplinleri, meslektaşları ve toplum liderleri ile işbirliği yapabilirim
Toplumsal alanlarda karşılaştığı farklı durumlarda sorun çözme becerilerini kullanabilirim

Question Title

* 3. Halk Sağlığı Hemşireliği Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı. 
Geribildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 4. Hemşirelikte Yönetim

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram ve kuramları tanımlayabilirim
Yönetim süreci ve hemşirelik hizmetlerinin örgütlenmesini ana hatlarıyla belirtebilirim
Sağlık meslekleri içinde hemşireliğin konumunu, profesyonellik ilkeleri ve günümüz sağlık politikaları ışığında tartışabilirim
Hemşirelik hizmetlerinde temel yönetim yaklaşımlarını açıklayabilirim.
Hemşirelik hizmetlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini özetleyebilirim
Hemşirelik hizmetleri yönetiminde mesleki değerlerin ve etik ilkelerin önemini kabul ederim.

Question Title

* 5. Hemşirelikte Yönetim Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hemşirelik hizmetleri örgütlenmesini yönetimde temel kavram ve kuramlar doğrultusunda inceleyebilirim.
Hemşirelik hizmetlerini temel yönetim yaklaşımları doğrultusunda inceleyebilirim.
Hemşirelik hizmetleri yönetiminde sorun çözme ve karar verme sürecini kullanabilirim.
Hemşirelik hizmetleri yönetiminde iletişim ve liderlik becerilerini kullanabilirim.

Question Title

* 6. Hemşirelikte Yönetim Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı. 
Geribildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 7. Hemşirelikte Öğretim

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Eğitim, öğrenim, öğretim kavramlarını tanımlayabilirim
Sağlık eğitimini ve özelliklerini tanımlayabilirim
Sağlık eğitiminde bireylerin özelliklerine uygun eğitim yöntemleri ve materyalleri seçebilirim
Çocuk, yetişkin ve yaşlı eğitimi arasındaki farkları sıralayabilirim
Uygun eğitim atmosferinin özelliklerini açıklayabilirim
Eğitim hedefleri yazarken dikkat edilecek noktaları açıklayabilirim
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yeniden kazandırılmasında hemşirenin eğitici rolünün önemini açıklayabilirim

Question Title

* 8. Hemşirelikte Öğretim Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Bireyin öğrenme yeteneğine ilişkin veri toplayabilirim
Sağlıklı/hasta bireyin sağlık gereksinimleri ve sorunlarını tanılayabilirim
Sağlıklı/hasta bireyin öğrenme gereksinim alanlarına yönelik uygun hedefler oluşturabilirim
Öğretim planına uygun olarak öğretimi uygulayabilirim
Uyguladığı öğretimi uygun tekniklerle değerlendirebilirim
Grup içinde yapılan çalışmalarda verilen eğitimleri eleştirel biçimde, öğretim amaçlarına uygun olarak değerlendirebilirim

Question Title

* 9. Hemşirelikte Öğretim Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı. 
Geribildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 10. Sağlık Politikaları ve Hemşirelik

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilirim
Sağlık politikaları ile hemşirelik hizmetleri ilişkisini kavrayabilirim
Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kadar uygulanan sağlık politikalarını dönemler halinde özetleyebilirim
Sağlıkta dönüşüm programının bileşenlerini sıralayabilirim
Dünyada ve ülkemizde uygulanan sağlık politikalarının hemşirelik hizmetlerine etkilerini açıklayabilirim
Sağlık politikalarına karşı farkındalık geliştirilebilirim

Question Title

* 11. Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlayabilirim
Sağlık hukuku ve etiği ile hemşirelik hizmetleri ilişkisini kavrayabilirim
Tıbbi uygulamalarda ortaya çıkması muhtemel temel hukuki ve etik ikilemleri anlayabilirim
Kişiliğin korunması çerçevesinde özerklik ve aydınlatılmış onam kavramlarının değerlendirebilirim
Dünyada ve ülkemizde uygulanan sağlık hukuku mevzuatının hemşirelik hizmetlerine etkilerini açıklayabilirim
Sağlık hukuku ve etiği konusunda farkındalık geliştirilebilirim

T