Question Title

* 1. Hemşirelikte İntörnlük II

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hemşirelik sürecini kullanarak bilgi ve becerilerini uygulama alanına aktarabilirim
Ekibin bir üyesi olarak tedavi ve bakıma etkin olarak katılabilirim
Ekip arkadaşları, bireyi aile ve toplum ile etkili iletişim kurabilirim
İntörnlük yaptığı klinikte karşılaştığı etik sorunları çözme becerisi kazanabilirim
Problem çözme ve karar verme becerisini geliştirebilirim
Güncellediği bilgileri kullanarak eğitsel ve yönetsel aktivitelere katılabilirim
Hemşirelik sorunlarına karşı duyarlı olabilirim

Question Title

* 2. Hemşirelikte İntörnlük II Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı. 
Geribildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 3. Diyabet Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Diyabetin epidemiyolojisini ve önemini kavrayabilirim
Diyabet hemşireliği ile ilgili temel kavramları açıklayabilirim
Diyabette korumanın ve erken tanının önemini tanımlayabilirim
Diyabet tedavisi ve bakımı ile ilgili temel ve güncel bilgiyi hemşirelik bakım sürecinde kullanabilirim
Diyabetli ve yakınlarına etkili yaklaşımlarla eğitim uygulayabilirim
Diyabet hemşireliğinin gelişiminde önemli olacak araştırmaların planlaması ve yürütülmesi konusunda yeterli bilgi ve görüşü kazanabilirim

Question Title

* 4. Engelli Birey Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Engellilik kavramı ve seviyelerini tanımlayabilirim
Engelli birey ve ailesinin karşılaştığı problemlerin farkında olabilirim
Engelli birey ve ailesinin karşılaştığı problemlere yönelik çözüm önerilerini tartışabilirim
Engelli bireylerin sağlık riskleri ve sorunlarına yönelik sorumluluk alabilirim

Question Title

* 5. Geriatri Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Yaşlanma sürecini yorumlayabilirim
Geriatrik dönemde değişiklikler ve sorunlar hakkında hemşirelik bakımını planlayabilirim
Geriatrik dönemde koruyucu hemşirelik kapsamında yer alan uygulamaları sıralayabilirim

Question Title

* 6. Onkoloji Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Onkoloji hemşiresinin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilirim
Kanserin tanımı, sınıflandırılması, fizyopatolojisi, dünyadaki ve ülkemizdeki epidemiyolojisini tanımlayabilirim
Kanserli hastanın ve ailesinin hemşirelik bakımını gereksinimleri açıklayabilirim (fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönden)
Onkoloji ile ilgili tanı ve tedavi yöntemlerini açıklayabilirim

Question Title

* 7. Psikososyal Hemşirelik

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Psikososyal bakım kavramını tanımlayabilirim
Hastalığa verilen psikososyal tepkileri açıklayabilirim
Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönelik temel yaklaşımları açıklayabilirim
Kronik hastalığa uyum evrelerini açıklayabilirim
Kronik hastalığı olan bireye psikososyal hemşirelik yaklaşımlarını planlayabilirim
Psikososyal sorunlarda uygulanan hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilirim

Question Title

* 8. Transplantasyon Hemşireliği

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Transplantasyon ve transplantasyon hemşireliği hakkında temel kavramları tanımlayabilirim
Transplantasyon cerrahisi ve immünolojisini tanımlayabilirim
Transplantasyon türlerini açıklayabilirim
Dünyada ve ülkemizde transplantasyonun genel durumunu açıklayabilirim

Question Title

* 9. Akademik Okuma Yazma Becerileri II

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Elektronik ve kütüphane kaynaklarını kullanarak alana ilişkin güncel İngilizce akademik bilgilere ulaşabilirim
Alana ilişkin İngilizce makaleleri okuyabilirim
İngilizce makaleleri yazım düzeni açısından çözümleyebilirim
İngilizce okuduğu makalelerin Türkçe çevirisini yapabilirim
Elde ettiği akademik bilginin İngilizce sunumunu yapabilirim

Question Title

* 10. Kanıta Dayalı Hemşirelik

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını ve derecelerini tanımlayabilirim
Uygulamada kullanılacak araştırma kanıtlarının hangi veri tabanlarından ulaşabilirim
Kanıt dayalı hemşireliğin mesleğe/ uygulama alanına katkılarını açıklayabilirim
Kanıta dayalı hemşirelik uygulama süreci ve uygulamalardaki engelleri tanımlayabilirim
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının yaşama geçirilmesi için yapılması gerekenleri ifade edebilirim

T