1. Sayın gönüllü;

        Bu araştırmada tıp eğitiminde görev alan eğitimcilerin öğretim stilleri ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesine çalışılmaktadır. Çalışmaya katılma koşulları tıp fakültesi mezunu olmak, tıp fakültesinde aktif olarak ders veriyor olmak ve araştırmaya katılmayı kabul etmek olarak belirlenmiştir. 7'li likert (1: Hiç katılmıyorum, 4: Karasızım, 7: Tamamen Katılıyorum) türünde olan ankete cep telefonlarınız ve kişisel bilgisayarınızla giriş yapabilirsiniz. Veriler toplanırken ilgili platform üzerinde her türlü kişisel bilgi ve IP adresleri gizlenecektir. Gönüllüler, araştırmaya katılmayı kabul etmemeleri ya da araştırmadan ayrılmaları durumunda herhangi bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmayacaklardır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. (Ankara Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Karar No:İ08-505-22) 

Öğr. Gör. Dr. Şengül ERDEN (A.Ü Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Ayla KEÇECİ (D.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi İpek GÖNÜLLÜ (A.Ü Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. C. Deha DOĞAN (A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Question Title

* 1. Ankete katılmayı kabul ediyorum

Question Title

* 2. Yaşınız

Question Title

* 3. Unvanınız

Question Title

* 4. Alanınız

Question Title

* 5. Öğretim Elemanı Olarak Çalışma Deneyiminiz(Tüm Kurumlar)

Question Title

* 6. Çalıştığınız Kurum

Question Title

* 7. İdari göreviniz var mı?

Question Title

* 8. Son 5 yılda dahil olduğunuz bilimsel proje sayısı

Question Title

* 9. Son 5 yılda yayınladığınız bilimsel makale sayısı

Question Title

* 10. Haftalık ders saatiniz

Question Title

* 11. Eğiticinin eğitimi kursuna katıldınız mı?

Question Title

* 12. Öğrencilerin kazanması gereken en önemli şeyler; olgular, kavramlar ve ilkelerdir.

Question Title

* 13. Sınıfta öğrenciler için yüksek standartlar koyarım.

Question Title

* 14. Söylediklerim ve yaptıklarım öğrencilerin derslerdeki konular hakkında düşünme şekillerine model oluşturur.

Question Title

* 15. Öğretim amaçlarım ve metotlarım farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap eder.

Question Title

* 16. Öğrencilerim ders projeleri (seminer-makale hazırlama) üzerinde benden çok az bir yardım alarak kendi başlarına çalışırlar.

Question Title

* 17. Bilgimi ve uzmanlığımı öğrencilerle paylaşmak benim için çok önemlidir.

Question Title

* 18. Performansları yetersiz olduğunda öğrencilere olumsuz geribildirimde bulunurum.

Question Title

* 19. Öğrencileri benim verdiğim örneklerden daha iyi örnek vermeleri için teşvik ederim

Question Title

* 20. Öğrencilere bireysel çalışmalarında ve/veya grup projelerinde yaptıkları işi nasıl geliştirebilecekleri konusunda rehberlik yapmak için zaman ayırırım.

Question Title

* 21. Sınıfta yapılan etkinlikler öğrencileri ders konuları hakkında kendi düşüncelerini oluşturmaya teşvik eder.

Question Title

* 22. Bir konu hakkında söylediklerim öğrencilerin o alandaki konular üzerinde daha geniş bir görüş açısına sahip olmaları açısından önem taşır.

Question Title

* 23. Öğrenciler benim standartlarımı ve beklentilerimi biraz katı ve değişmez olarak tanımlar.

Question Title

* 24. Öğrencilere ders konularına tam olarak hakim olmaları için neyi, nasıl yapmaları gerektiğini açık bir biçimde gösteririm.

Question Title

* 25. Derslerimde öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek için küçük grup tartışmaları yapılır.

Question Title

* 26. Öğrenciler bir ya da daha fazla ben merkezli (kendi kendine=öz denetimli) öğrenme deneyimi tasarlarlar.

Question Title

* 27. Öğrencilerin ders sonunda konular hakkında daha geniş çalışmalar yapabilecek temele sahip olmalarını isterim.

Question Title

* 28. Öğrencilerin neyi öğrenmeleri gerektiği ve nasıl öğrenebileceklerini tanımlamak bana ait bir sorundur.

Question Title

* 29. Konuyla ilgili bazı noktaları açıklamak için kendi kişisel deneyimlerimden örnekleri sıkça kullanırım.

Question Title

* 30. Öğrencilere sorular sorarak, farklı seçenekleri araştırarak ve alternatif yollar tavsiye ederek öğrencilerin ders projelerini (seminer-makale hazırlama) yönlendiririm.

Question Title

* 31. Öğrencilerin bağımsız düşünme ve çalışma becerilerini geliştirmek önemli bir amaçtır.

Question Title

* 32. Sınıftaki/anabilim dalındaki/servisteki her ders saatinin önemli bir bölümünü ders anlatmaya ayırırım.

Question Title

* 33. Derslerde/anabilim dalında/serviste vb. verdiğim ödevlerin(görevlerin) nasıl yapılması gerektiğini çok açık bir şekilde belirtirim.

Question Title

* 34. Öğrencilere çeşitli ilke ve kavramları nasıl kullanmaları gerektiğini sık sık gösteririm.

Question Title

* 35. Dersteki/anabilim dalındaki/servisteki etkinlikler öğrencilerin öğrenmeleri için insiyatif ve sorumluluk almalarını teşvik eder.

Question Title

* 36. Öğrenciler sınıfta/anabilim dalında dersin bir bölümünde öğretim yapmak için sorumluluk alırlar.

Question Title

* 37. Sınıfta/anabilim dalında tartışılan konular hakkındaki anlaşmazlığı gidermek için benim uzmanlığımdan belirgin bir şekilde faydalanılır.

Question Title

* 38. Bu ders(dersler), ulaşmak istediğim çok belirgin amaç ve hedefleri içerir.

Question Title

* 39. Öğrenciler kendi performansları hakkında yazılı ve/veya sözlü olarak sık sık eleştiriler alırlar.

Question Title

* 40. Öğrencilerin derslerde neyi, nasıl öğreteceğim hakkındaki önerilerini öğrenmek isterim.

Question Title

* 41. Öğrenciler bağımsız çalışmalarını ve/veya grup projelerini tamamlama hızını kendileri belirlerler.

Question Title

* 42. Öğrenciler beni ihtiyaç duydukları olguları, ilkeleri ve kavramları onlara sağlayan bir “bilgi deposu” olarak tanımlayabilirler.

Question Title

* 43. Benim derslerimde öğrencilerden neler yapmalarını istediğim programımda açıkça belirtilmiştir.

Question Title

* 44. Sonuçta, birçok öğrenci ders konuları hakkında benim gibi düşünmeye başlar.

Question Title

* 45. Öğrenciler dersin gereklerini yerine getirmek için çeşitli etkinlikler arasından seçim yapabilirler.

Question Title

* 46. Benim öğretim yaklaşımım, alt kademesindeki çalışanlarına görev ve sorumluluk dağıtan bir yöneticinin yaklaşımına benzer.

Question Title

* 47. Derslerdeki tüm konuları işlemek için yeterli zamanım yoktur.

Question Title

* 48. Benim standartlarım ve beklentilerim öğrencilerin öğrenmek için ihtiyaç duydukları disiplini geliştirmelerine yardımcı olur.

Question Title

* 49. Öğrenciler beni davranış ve düşünceleriyle ilgili hatalarla yakından ilgilenen ve düzelten bir rehber olarak görürler.

Question Title

* 50. Öğrencilerime derslerde başarılı olabilmeleri için yoğun olarak kişisel destek ve cesaret veririm.

Question Title

* 51. Öğrencilerin yardıma ihtiyaç duydukları her zaman başvuracakları bir kaynak kişi olma rolünü benimserim.

T