Giriş

A.     Proje Hakkında

Örgütsel yedekleme, eski kuşaktan yeni kuşağa varlıkların etkin ve adil bir şekilde iletilmesini; etkin iş liderliğini devam ettirmek için iş kontrolünün aktarılmasını ve aile düzeninin korunmasını ve ilerletilmesini içermektedir.InToGeneration, mikro-KOBİ’lerin bilgi, beceri ve nitelik edinmelerini destekleyerek şirketlerin bir nesilden diğerine transferini kolaylaştırmayı amaçlayan,Erasmus+ tarafından fonlandırılmış bir projedir.


B.     Anket Hakkında

Bu anket Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’deki mikro-KOBİ sahiplerini ve varislerini katkıları için davet etmektedir.Toplanan veriler konuyla ilgilieğitim materyallerinin oluşumunu desteklemek için nicel ve nitel yöntemler ile analiz edilecek ve elde edilen sonuçlar kamu erişimine açık olarak yayınlanacaktır.

Alınan geribildirimler,işletmelerin nesilden nesile transferi sırasında aile şirketi KOBİ’lerin karşılaştıkları ana sorunlarınaraştırılması ve konuyla alakalı destekleyici eğitimleringeliştirilebilmesiiçin InToGenerationkonsorsiyumuna yardımcı olacaktır.

Anketi tamamlamak için tahmin edilen süre: 8-14 Dakika

T