Değerli meslektaşımız,
Bildiğiniz gibi tanı ve tedavi klavuzlarında sınıf II kanıt düzeyi önerileri sarı renktedir. Bu ankette herhangi bir bilgi ölçme amacı bulunmamaktadır. Güncel Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin klavuzunda sınıf II kanıt düzeyindeki (sarı kutu) önerileri hakkında sizin görüşünüzün değerlendirilmesi öngörülmektedir. Ortalama 10 dakikanızı ayıracağınız bu ankete katılımınız ve desteğinizden dolayı teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. Yaşınız hangi aralıktadır?

Question Title

* 2. Cinsiyetiniz?

Question Title

* 3. Kaç yıldır kardiyolog olarak çalışmaktasınız?

Question Title

* 4. Çalıştığınız kurum?

Question Title

* 5. Poliklinikte günlük baktığınız hasta sayısı?

Question Title

* 6. DM'li asemptomatik hastalarda kardiyovasküler risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 7. DM'li asemptomatik hastalarda, KAH taraması için BT koroner anjiyo veya fonksiyonel görüntülemeyi (radyonüklid miyokard perfüzyon görüntüleme, stres kardiyak MRG veya egzersiz/ farmakolojik stres ekokardiyografi) önerir misiniz?

Question Title

* 8. Pre-diyabet hastalarına KV olayları azaltmak için çoklu ve tekli doymamış yağlar açısından zengin bir Akdeniz diyeti önermek için sizce yeterli kanıtımız var mı?

Question Title

* 9. Diyabetik hastalarda makrovasküler komplikasyonlardan korunmak amaçlı HbA1C<%7 hedefi için sizce görüş ve kanıtlar yeterli mi?

Question Title

* 10. Diyabetik hasta grupları arasında hangisinde SKB'ı hedefiniz <130 mmHg olur?

Question Title

* 11. Çok yüksek KV riskli diyabetli hastalarda (belirgin kontrendikasyon olmadığı durumlarda) primer korumada düşük doz aspirin (75 - 100 mg / gün) reçeteler misiniz?

Question Title

* 12. ESC 2019 diyabet kılavuzu DM ve KAH olan hastalarda beta blokerler tedaviyi sınıf IIb olarak önermektedir.

Question Title

* 13. Diyabetik kronik koroner arter hastanızda syntax skoru 15 olan üç damar hastalığı tespit ettiğinizde düşük cerrahi riske rağmen PCI önerir misiniz?

Question Title

* 14. Asemptomatik, HT ve Hiperlipidemisi olan 50 yaş üzeri hastalarda koroner arter hastalığı tespiti için aşağıdakilerden testlerden hangisini genellikle tercih edersiniz?

Question Title

* 15. DM ve KAH olan yüksek kanama riski olmayan hastalarda sekonder koruma amaçlı aspirine ek olarak uzun süreli ikinci bir antitrombotik ilacın eklenmesini önerir misiniz?

Question Title

* 16. Akut koroner sendrom sonrası major kanama komplikasyonları olmayan ve DAPT'ı tolere eden diyabetik hastalarda bu tedaviyi 1 yıldan daha uzun süre önerir misiniz?

Question Title

* 17. AF’li, Erkek, 60 yaşında, CHA2DS2-VASc skoru <1 olan hastanızda oral antikoagülasyon kullanımını önerir misiniz?

Question Title

* 18. Pratik hayatınızda tedavi ile ulaştığınız en düşük LDL aralık değeri kaçtır?

Question Title

* 19. Stent tromboz riskinin yüksek olduğunu düşündüğünüz AF’li hastalarınızda PCI sonrası 3’lü antitrombositer tedaviyi hangi süre ile tercih edersiniz?

Question Title

* 20. Dislipidemi hastalarınızın tedavi planında Apolipoprotein (ApoB) değerlerini de dikkate alır mısınız?

Question Title

* 21. Fenofibrat + Statine kombinasyonunu hangi sıklıkla reçeteliyorsunuz?

Question Title

* 22. 58 yaşında,erkek, anjina şikayeti olan, HT, Hiperlipidemisi olan Egzersiz treadmill testinde DII, DIII ve aVF derivasyonlarında 1.5 mm ST depresyonu tespit edilen ve ekoda EF’si %55 ölçülen kronik koroner sendrom hastanızda öncelikli anti-anjinal tedavi tercihiniz hangisi olur?

Question Title

* 23. Ezetimib + Statine kombinasyonunu hangi sıklıkla reçeteliyorsunuz?

Question Title

* 24. AKS veya elektif PKG planı ile PKG uygulanan hastalarda işlem öncesi rutin yüksek doz statin ile yükleme yapımalı mı?

Question Title

* 25. Asemptomatik WPW hastanıza kateter ablasyon tedavisini önerir misiniz?

Question Title

* 26. Stabil akut geniş QRS taşikardide İlk tercihiniz Amiodaron mu?

Question Title

* 27. Yüksek inme riski olan ve uzun dönem oral antikoagülan kullanımı kontrendike olan AF hastalarında Apendiks Kapatmayı....

Question Title

* 28. STEMI sonrası kardiyojenik şokta imkanım varsa kısa süreli mekanik destek cihazı veya inotropik ajanları..

Question Title

* 29. Peripartum kardiyomiyopatide Bromokriptin tedavisini...

Question Title

* 30. Klinik pratiğinizde atriyal fibrillasyon hastalarının kanama riskini değerlendirmek amaçlı HAS-BLED risk skorunu kullanıyor musunuz? 

Question Title

* 31. AF hastalarınızda elektif elektriksel kardiyoversiyonun başarısını kolaylaştırmak için öncesinden amiodaron veya propafenon kullanıyor musunuz?

Question Title

* 32. NSTMI hastalarda perkütan koroner girişim esnasında no-reflow durumunda GP IIb / IIIa antagonistlerini tercih ediyor musunuz?

Question Title

* 33. NSTMI sonrası stent implantasyonu uygulanan yüksek kanama riskine sahip hastalarda, P2Y12 reseptör inhibitörü tedavisini ne kadar sürdürüyorsunuz?

Question Title

* 34. Kardiyojenik şoku olmayan, çok damar KAH'ı olan NSTMI-AKS hastalarında aynı seansta tam revaskülarizasyon yapıyor musunuz?

Question Title

* 35. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda invaziv stratejilerde beklenen kontrast hacmi> 100 mL ise, izotonik salin ile işlem öncesi ve sonrası hidrasyon yapıyor musunuz?

Question Title

* 36. Pre-eksistasyon olmaksızın paroksismal supraventriküler taşikardisi (PSVT) olan sporcularda kateter ablasyonu önerir misiniz?

Question Title

* 37. Paradoksal emboli şüphesi olan hastalarda (diğer nedenler dışlandıktan sonra), PAH ve sol ventrikül hastalığı olmadığı sürece boyuttan bağımsız olarak ASD kapatılmasını..

Question Title

* 38. Asemptomatik ciddi aort darlığı olan hastanızın tedavisi planlamak için egzersiz testi önerir misiniz?

Question Title

* 39. Sizce CABG planlanan ve orta derecede aort darlığı olan hastalara ek olarak aort kapak replasmanı yapılmalı mıdır?

Question Title

* 40. Mevcut anket kapsamında verdiğim yanıtların (bilgileriniz anonim kalmak kaydıyla) bilimsel süreçlerde kullanılmasına......

Question Title

* 41. Lütfen iletişim bilgilerinizi giriniz:

0 / 41 yanıtlandı
 

T