NAMAZ KİTABI SORULARI

Question Title

* 1. İletişim Bilgileri

Question Title

* 2. "Allah Resulü, ikisini Zâtü'r-Rikâ gazvesinde gece nöbeti için görevlendirmişti. Biri istirahat ederken diğeri namaza durmuş, o sırada gelen oklardan iki üç tanesi kendisine isabet etmişti. Buna rağmen namazını bozmamış, rüku ve secdesini tamamladıktan sonra arkadaşını uyandırmıştı. ..." Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sahabelerden biri değildir? (5 Puan)

Question Title

* 3. "Ey Rabbimiz! Bizi Sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de Sana teslim olan bir ümmet çıkar." duası kime aittir? (5 Puan)

Question Title

* 4. Nafile ibadetler için "Cebren li'n-noksan" ifadesinin kullanılması onun hangi özelliğinden dolayıdır? (4 Puan)

Question Title

* 5. Allah Rasulü (s.a.v.), "Sünnette gelen on iki rekat namaza kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder." buyurduktan sonra bu on iki rekatı saymışlardır. Bunlar hangileridir? Yazınız. (10 Puan)Question Title

* 6. "Miraç buudlu namaz"dan aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? (5 Puan)

Question Title

* 7. "Binaenaleyh ...... ile namaz birbirinden ayrılmamalıdır." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (3 Puan)

Question Title

* 8. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
“Amel edin, öyle bir amel edin ki, o amelinizi Allah görecek, Peygamber görecek, müminler de görecek.” ayeti, aşağıdaki hususlardan hangisini işaret etmektedir? (5 Puan)

Question Title

* 9. "Miraç, Allah Resulü'nün (s.a.v.) peygamberliğinden daha ziyade ................. neticesidir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (4 Puan)

Question Title

* 10. Aşağıdakilerden hangisi "ibadetlerde hikmet ve maslahatı ne olursa olsun, anlasın veya anlamasın, nasıl emredildiyse ona göre hareket edilen, öyle düşünmeyi esas kılan" anlayıştır ? (5 Puan)

Question Title

* 11. Savaş esnasında dahi namazın terkedilmemesi ayetle teyit buyurulmuştur. Bu namaz aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir? (3 Puan)

Question Title

* 12. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri, Efendimizin (s.a.v.) Miraç hadisesinin vüku bulduğu dönemde maruz kaldığı musibetlerden biri değildir? (5 Puan)

Question Title

* 13. İnsanın, varlıklar hakkındaki bilgisinin, ancak onların gölgeleri yada dışarıdan mağaraya yansımaları kadar olabileceğini iddia eden zat kimdir? (3 Puan)

Question Title

* 14. "Kıyamet günü ilk çağrılacaklar arasında üç kimse bulunacaktır: Bunlardan ilki ..............." boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5 Puan)

Question Title

* 15. Okuduğunuz eserlerde de sıklıkla geçen "Mekânım lâ mekân oldu / Bu cismim cümle cân oldu / Nazar-ı Hak ayân oldu / Özüm mest-i likâ gördüm" kıtası hangi şaire aittir? (5 Puan)

Question Title

* 16. Allah Resulü (s.a.v.) miraç yolculuğunda bazı peygamberlerle görüşmüştü. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (5 Puan)

Question Title

* 17. "Allah bana teveccüh etmese, ben abdest alıp namaz kılamaz, oruç tutamaz, bu gece Miraç'tır deyip kalkıp onu ihya edemezdim. O'nun teveccühüdür ki beni bu hale getirdi." diyen zat kimdir? (3 Puan)

Question Title

* 18. Namaz, O'nun için bir ............ olmuştu; mescit, bir uğrak yeri, imkan - vücud arası âleme ulaşılması için bir rampa idi adeta.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. (3 Puan)

Question Title

* 19. "Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tespih bir sadakadır, her tahmid et bir sadakadır, her tehlil bir sadakadır, her tekbir bir sadakadır. Emr-i bil maruf bir sadakadır, nehy-i anil münker bir sadakadır." Hadisin devamında, bütün bu sadakalara muadil olarak belirtilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

Question Title

* 20. Kudsî hadiste geçen, "... Bana aittir ve mükafatını da Ben veririm." şeklinde hususiyet arzeden ibadet aşağıdakilerden hangisidir? (4 Puan)

Question Title

* 21. Aşağıdakilerden hangisi, Allah Resulünün beyanıyla küçük şirk olarak tavsif edilmiştir? (3 Puan)

Question Title

* 22. Nafile namazların bir kısmı, günlük beş vakit namaza bağlı olarak kılınır. 12 rekat sünnet namazı ile cuma namazına bağlı olarak kılınan bu sünnet nazlara ne denir? (4 Puan)

Question Title

* 23. İstinşak nedir? (3 Puan)

Question Title

* 24. Aşağıdakilerden hangisi "Namaza başlarken söylenen tekbir"in isimlerinden biri değildir? (3 Puan)

Question Title

* 25. Lütfen okuduğunuz kitap ile ilgili müspet-menfi yorumlarınızı yazınız.T