1. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Anketi

Değerli Öğretim Elemanı,

Bu anket, eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitimi programlarında yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersinin Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesine ilişkin uygulama öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesinin amaçlandığı bir araştırmaya veri toplamak için hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarının öğretmen adaylarının mezuniyet öncesi öğretmenlik deneyimine ilişkin yaşantılarının ve sorunlarının ortaya konulmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Anket kişisel bilgiler ile Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerinizin belirlenmesine yönelik 59 madde ve iki adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyarak maddede ifade edilen görüşe katılma durumunuza en uygun seçeneği işaretleyiniz. Okuduğunuz maddeyle ilgili görüşünüz/bilginiz yoksa Görüşüm Yok (GY) kutucuğunu işaretleyiniz. Yanıtlarınızın gerçek durumunuzu yansıtması araştırmanın sonuçlarının geçerliği ve güvenirliği için son derece önemli olduğundan, tüm maddeleri içtenlikle ve eksiksiz yanıtlamanız dileğiyle.

Zaman ayırdığınız ve katkılarınız için içtenlikle teşekkür ederiz
Araştırmacılar: Dr. Öğretim Üyesi Müyesser CEYLAN, Dr. Öğretim Üyesi Meral ÇAPAR, Dr. Öğretim Üyesi Dilruba KÜRÜM YAPICIOĞLU, Dr. Öğretim Üyesi Derya ATİK KARA, Doç. Dr. Çiğdem Suzan ÇARDAK

İletişim: Müyesser Ceylan (Anadolu Üniversitesi) E-posta: mceylan@anadolu.edu.tr  Tel: +90 (222) 335 0580 / 3457

 Anket maddelerindeki kısaltmalar:   ÖUD =  Öğretmenlik Uygulaması Dersi, ÖUS=  Öğretmenlik Uygulaması Süreci

Question Title

* 1. Cinsiyet:

Question Title

* 2. Çalıştığınız Kurumu Belirtiniz.

Question Title

* 3. Görevli olduğunuz lisans programını belirtiniz:

Question Title

* 4. ÖUD için öğrencilerinizin gittiği okulun bulunduğu yer

Aşağıdaki maddeleri Covid-19 pandemisi döneminde yaşadığınız öğretmenlik uygulaması deneyiminizi dikkate alarak yanıtlayınız.

Question Title

* 5. Yönerge: Lütfen anket formunda yer maddelerin her birine katılma durumunuzu 5’den 1’e doğru derecelendiriniz. (5: Çok katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Orta derecede katılıyorum, 2: Az Katılıyorum, 1: Hiç Katılmıyorum).
Madde ile ilgili bilginiz bulunmuyor ise GY (Görüşüm Yok) kutucuğunu işaretleyiniz.

  5 4 3 2 1 GY
ÖUD’nin öğretme-öğrenme sürecinin yürütülme ilkeleri ile ilgili öğrencilerimi bilgilendirdim.
ÖUD’nin uygulamasının nasıl yapılacağı (İzlence, gözlem ve  uygulama sayısı, Değerlendirme, vb) hakkında bilgilendirildim.
ÖUD’nin uygulama okulunda dersin[us1]  nasıl yürütüleceği önceden planlanmıştı.
ÖUD (dersin amaçları, etkinlikler, uygulama okulları vb.) hakkında öğrencileri bilgilendirdim.
ÖUD’nin verimli olması için uygulama sürecinde gerekli koşullar (teknolojik altyapı, internet vb) mevcuttu.
ÖUD’nin yürütülmesinde fakülte ve okul arasında etkili işbirliği sağlandı.
ÖUD’nin uzaktan öğretim ile yürütülmesi öğrencilerim açısından uzaktan etkili şekilde yapıldığını düşünüyorum.
ÖUS’nde uygulama öğrencilerimle yeterli sıklıkta görüşebildim.
Uzaktan öğretim sürecinin nasıl yapılacağı ile ilgili öğrencilerime etkili  rehberlikte bulundum.
ÖUD, öğrencilerin kuramsal derslerinin desteklenmesini sağladı.
ÖUS’nde öğrencilerimin hazırladığı planlara yeterli dönüt (geribildirim) verdim.
ÖUS’nde öğrencilerimin işlediği derse yönelik düzenli dönüt verdim.
ÖUS’nde öğrencilerim ile yeterli sıklıkta görüşebildim.
ÖUS’nde öğrencilerim yeterli sayıda ders planı hazırladı.
ÖUS’nde öğrencilerimin hazırladığı ders planlarına uygulama öğretmeni katkıda bulundu.
ÖUS’nde öğrencilerimin hazırladığı ders planlarını öğrencilerimle inceledik.
ÖUS’nde öğrencilerim uygulama öğretmeni gözetiminde ders işlediler.
ÖUS’nde öğrencilerimi ders işlerken izledim.
ÖUS’nde öğrencilerimin işledikleri dersleri birlikte değerlendirdik.
ÖUS’nde öğrencilerim grup arkadaşlarını ders işlerken gözlemlediler.
ÖUS’nde öğrencilerim ders işlerken gerekli öğretim teknolojilerini kullandılar.
ÖUS’nde ders işlerken, öğrencilerim farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullandılar.
ÖUS’nde öğrencilerim işleyecekleri ders için öğretim materyali geliştirdiler.
ÖUS’nde öğrencilerim ders işlerken Web 2.0 araçlarından yararlandılar.
ÖUS’nde öğrencilerim ölçme ve değerlendirmeye dönük çalışmalar (soru hazırlama, sınav kâğıdı değerlendirme vb.) yaptılar.
Uygulama öğretmeni ÖUS’nde öğrencilerime düzenli olarak yardımcı oldu.
ÖUS’nde öğrencilerime düzenli olarak yardımcı oldum.
ÖUS’nde okul yönetimi ile etkili iletişim kurdum.
ÖUS’nde sorumlu uygulama öğretmeni ile etkili iletişim kurdum.
ÖUS’nde öğrencilerim bir ürün dosyası hazırladılar.
ÖUS’nde öğrencilerimin performansına yönelik süreç ve ürün değerlendirmeleri yaptım.
ÖUD ile öğrencilerim kendi alanlarını daha yakından tanıma olanağı buldular.
ÖUD ile öğrencilerim okulda uygulanan öğretim program(lar)ını daha yakından tanıdılar.
ÖUD ile öğrencilerimin dersi planlama becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin okuldaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını tanıma becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin okuldaki öğrencilerin hazırbulunuşluklarını belirleme becerileri gelişti. 
ÖUD ile öğrencilerimin derse daha etkili başlama becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin farklı öğretim yöntem ve tekniklerini etkili kullanma becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin ders işlerken öğretim teknolojilerini kullanma becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin sınıf yönetimi becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin ders işlerken zamanı verimli kullanma/zaman yönetimi becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin sınıfta ortaya çıkan sorunları çözme becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin derste kullanılması gereken materyalleri hazırlama becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin dersi işlerken öğrencilerle etkili iletişim kurma becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin dersi işlerken öğrencilerin aktif katılımını sağlama becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin dersi işlerken öğrencilere etkili dönüt/düzeltme verme becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin dersi işlerken öğrencilere pekiştireç verme becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin dersi işlerken öğrencileri derse güdüleme becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin kendi alanları ile ilgili özel öğretim yöntemlerini kullanma becerileri gelişti.
ÖUD ile öğrencilerimin dersi işlerken öğrencilere yönerge verme/açıklama yapma becerileri gelişti.
ÖUD öğrencilerimin öğretmenlik mesleğine yönelik daha olumlu tutum geliştirmelerini sağladı.
ÖUD öğrencilerimin öğretmenlik mesleğini daha iyi tanımalarına yardımcı oldu.
Açık Uçlu Sorular
Lütfen açık-uçlu soruları da yanıtlayınız. Teşekkür Ederiz.

Question Title

* 6. Uzaktan öğretim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında (varsa) yaşadığınız sorunlar nelerdir?

Question Title

* 7. Uzaktan öğretim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında yaşadığınız sorunlara yönelik önerileriniz nelerdir?

Question Title

* 8. ÖUD için koordinatörlük göreviniz bulunmaktsaysa, "evet"i işaretleyip aşağıdaki sorulara geçmenizi rica ederiz. Eğer koordinatörlüğünüz bulunmuyorsa, "hayır" işaretleyip anketi bitirebilirsiniz.

T