Tarih-1 Kurtuluş Savaşı  10 Soru

Question Title

1. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda TBMM Hükümeti’ni desteklemesinde;
I. Boğazlarda Anlaşma Devletleri’nin egemen olmasından endişe duyması
II. Kendi rejimini pekiştirmek istemesi
III. Türkiye - İngiltere yakınlaşmasını engelleme isteği
yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

Question Title

2. Lozan Antlaşması sonrası;
I. nüfus değişimi,
II. savaş tazminatı,
III. trakya sınırı
konularından hangileri, Türkiye ile Yunanistan arasında sorun yaşanmasına neden olmuştur?

Question Title

3. Büyük Taarruz öncesinde;
I. Başkomutanlık Kanunu’nun uzatılması
II. Türk Dış İşleri Bakam’nın Avrupa’ya gönderilmesi
III. Bütün azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

Question Title

4. 1921 Anayasası’nda;
I. Din buyruklarının yerine getirilmesinin Büyük Millet Meclisi’ne ait olması
II. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması
III. Büyük Millet Meclisi’nin başkanının Bakanlar Kurulu’nun da başkanı olması
hükümlerinden hangileri yer almaktadır?

Question Title

5. I. Sakarya Meydan Muharebesi
II. Kütahya Eskişehir Savaşları
III. Başkomutanlık Meydan Savaşı
Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerden hangisidir?

Question Title

6. I. Firariler Kanunu
II. Ağnam Vergisi’nin artırılması hakkında kanun
III. Tekalif-i Milliye Emirleri
yukarıdakilerden hangileri, ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanması amacıyla çıkarılmıştır?

Question Title

7. 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşmasının imzalanmasında;
I. Sakarya Savaşı’nın kazanılması
II. Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılması
III. Ankara Antlaşması’nın imzalanması olaylarından hangileri etkili olmuştur?

Question Title

8. Aşağıdakilerden hangisinin, Moskova Antlaşmasının koşulları arasında yer aldığı
söylenemez?

Question Title

9. Kurtuluş Savaşı’nda,
I. İngiltere’nin Misakımilli’yi tanıması
II. Lozan Konferansı’na TBMM hükümetinin de davet edilmesi
III. Sakarya Savaşı’nın kazanılması gelişmelerinden hangileri Kars Antlaşmasının imzalanmasında etkili olmuştur?

Question Title

10. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın Anadolu topraklarından çekilme kararı almasında,
I. İkinci İnönü Savaşı’nın kazanılması,
II. İstanbul’un işgal edilmesi
III. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

T