Değerli Katılımcı,
Doldurmanız rica edilen bu anket Türkiye'de UFRS eğitimi ve uygulamalarına yönelik problemleri konu alan makale çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Başak ATAMAN - Yrd. Doç. Dr. Evrim ALTUK ÖZDEN 
İletişim Bilgisi: evrima@trakya.edu.tr

* 1. Cinsiyetiniz

* 2. Yaşınız

* 3. Eğitim durumunuz

* 4. Mesleki Unvanınız 

* 5. Mesleki deneyiminiz (yıl olarak)

* 6. UFRS bilgi düzeyiniz

* 7. Bağımsız denetim eğitimini hangi kurumdan aldınız? (Lütfen, en son eğitim aldığınız kurumu işaretleyiniz)

* 8. Aldığınız eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

* 9. Bağımsız denetim lisans belgeniz varsa hangi kurumdan aldınız?

* 10. Yapılan bağımsız denetim sınavının UFRS bilgisini ölçtüğünü düşünüyor musunuz?

* 11. Türkiye'deki bütün şirketlerin zorunlu olarak UFRS'yi uygulayacağını düşünüyor musunuz?

* 12. UFRS eğitimlerinde, aşağıda sıralanan kavramların ve değerleme ölçülerinin  anlaşılmasında  zorluklar yaşanmaktadır.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Gerçeğe uygun değer
Net gerçekleşebilir değer
Geri kazanılabilir tutar
Net satış fiyatı
Kullanım değeri
İşletmeye özgü değer
Şerefiye
Geçici farklar

* 13. Aşağıda sıralanan değerleme ölçülerinin uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Gerçeğe uygun değer
Net gerçekleşebilir değer
Geri kazanılabilir tutar
Net satış fiyatı
Kullanım değeri

* 14. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)'ndeki  düzenlemelerle karşılaştırıldığında, UFRS eğitimleri kapsamında, aşağıda sıralanan standartların anlaşılmasında zorluklar yaşanmaktadır.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Stoklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi olmayan Duran Varlıklar
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Hasılat
Finansal Araçlar
İşletme Birleşmeleri
Konsolide Finansal Tablolar
Gelir Vergileri

* 15. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)'ndeki düzenlemelerle karşılaştırıldığında aşağıda sıralanan standartların uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Stoklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Hasılat
Finansal Araçlar
İşletme Birleşmeleri
Konsolide Finansal Tablolar
Gelir Vergileri

* 16. UFRS'nin uygulanmasında ortaya çıkan problemler aşağıda sıralanmıştır. Lütfen ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Birçok standartta gerçeğe uygun değer ölçüsü kullanılmaktadır.
Türkiye uygulamasından (MSUGT'deki düzenlemelerden) oldukça farklıdır.
Standartlarda sürekli olarak değişiklikler yapılmaktadır.
Bu konuda eğitimli, yeterli sayıda muhasebeci yoktur.
Bu konuda verilen eğitimler yeterli değildir
Muhasebe programları yeterli değildir.
Denetim iyi yapılmadığından UFRS'nin uygulanması herhangi bir fark yaratmamaktadır.

* 17. Aşağıda UFRS eğitiminin eksiklikleri sıralanmıştır. Lütfen, ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Örnek olay çalışmalarına fazla yer verilmemiştir.
Konular daha çok teoride kalmıştır.
Dersi veren eğitimcilerin bilgi düzeyi yetersizdir.
Eğitim süresi yeterli değildir.
Yararlanılacak kaynakların (kitap, makale vs.) sayısı oldukça azdır.
Yararlanılacak kaynaklar (kitap, makale vs.) konuyu yeterince anlaşılır bir şekilde açıklamamaktadır.
Standartların İngilizce’ den birebir çevrisi yapıldığından anlaşılması güçtür.
Ertelenmiş vergi konusu üzerinde fazla durulmamıştır.
Daha çok, uygulamada sıklıkla kullanılan standartlar üzerinde durulmuştur.

* 18. UFRS eğitiminin kalitesini artırmak için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır. Lütfen, ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Örnek olay çalışmalarına daha fazla yer verilmelidir
Türkiye uygulaması ile UFRS arasındaki farklar belirlenerek anlatılmalıdır.
Eğitimlerin süresi artırılmalıdır.
Konuyu daha detaylı ve anlaşılır şekilde açıklayan yayınlar yapılmalıdır.
Eğitimi, bu konuda uzmanlaşmış kişiler vermelidir.
Standartlar, Türkiye’deki uygulamaya adapte edilerek yeniden düzenlemelidir
Ertelenmiş vergi konusu daha detaylı anlatılmalıdır

T