Küresel düzeyde etkili olan COVID-19 salgını çeşitli sosyo-ekonomik olumsuzluklara yol açmıştır. Bu salgının asgari hasarla atlatılması ve toparlanma sürecinin hızlandırılması amacıyla ulusal ve yerel düzeyde pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yurt genelinde salgının sosyo-ekonomik etkilerinin kapsamlı ve detaylı şekilde ölçülüp süratle önleyici ve toparlayıcı politikalar geliştirilmesi amacıyla “COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması” başlatılmış olup kalkınma ajansları bu çalışmayı bölge ve il ölçeğinde yürütmektedir.
Bu kapsamda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Bölge'de firma ve kurum/kuruluş düzeyinde salgının tüm boyutlarıyla etkisini ölçmek ve analiz etmek üzere “COVID-19 Sürecinin Sosyo-Ekonomik Etkileri Anketi" tasarlanmıştır. Anket çıktıları İl'deki kurumların çalışma programlarına girdi teşkil edecek olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili merkezi kurumlara raporlanarak orta ve uzun vadeli politika üretimine girdi teşkil edecektir.
Ankete katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz...
Künye Bilgileri

Question Title

* 1. Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Kent/Bölge Ekonomi ve Sosyal Yapısına Yönelik Tespitler

Question Title

* 3. Lütfen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ve diğer destek ve teşviklerin kent/bölge ekonomisine etkilerini 1-5 arasında derecelendiriniz (1- Hiçbir etkisi olmadı; 5- Çok Etkili oldu)

  1 2 3 4 5
Vergi ve SGK Primi Erteleme
Asgari Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneği
Kredi Anapara ve Faiz Ödemesi Erteleme
Artan Finansman Olanakları ve Kredi Yapılandırma
Sektör Bazlı Teşvikler
Bireysel Maddi Destekler ve Sosyal Yardımlar
Toplumsal Dayanışma Uygulamaları

Question Title

* 4. Lütfen COVID-19 salgın döneminde görev ve yetki alanınızda/üyeleriniz nezdinde üretim ve hizmet süreçlerinde yaşanan temel sorunlara ilişkin değerlendirmelerinizi belirtiniz.

Question Title

* 5. Lütfen salgın süreci ve sonrası dönemin kayıt dışı ekonomiye etkisini değerlendiriniz.

Question Title

* 6. Görev alanınızda planlanmış büyük ölçekli yatırımlarda bir aksama oldu mu?

Question Title

* 7. Kurumunuzca yürütülen ve uluslararası fonlarla desteklenen orta-büyük ölçekli projelerde herhangi bir aksama oldu mu?

Question Title

* 8. Görev alanınızda/üyeleriniz bünyesinde yaşayan/çalışmakta olan kırılgan gruplar salgın ve sonrası süreçte nasıl etkilenmiştir?

  Büyük oranda olumsuz etkiledi Kısmen olumsuz etkiledi Kayda değer bir etkisi olmadı Kısmen olumlu etkiledi Büyük oranda olumlu etkiledi
Kadınlar
Engelliler
Yaşlılar
Mevsimlik İşçiler
Mülteci/Sığınmacılar
Çocuklar
Öğrenciler
Üyelere Yönelik Değerlendirmeler

Question Title

* 9. Lütfen, COVID-19 salgın süreci ve sonrasında üyelerinize bilgilendirme, çağrı masaları ve yönlendirme ve benzeri faaliyetlere ilişkin en uygun olan seçeneği belirtiniz.

Question Title

* 10. Salgın döneminde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar için kurumunuz ve üyelerinizin kullandığı bilişim altyapısı yeterli oldu mu?

Question Title

* 11. Görev alanınız içerisinde / üyeleriniz arasında COVID-19 süreci ile ilgili “Başarı Hikâyesi” olarak değerlendirilebilecek bir örnek varsa lütfen kısaca belirtiniz.

Question Title

* 12. Lütfen, görev alanınızda COVID-19 sürecinin etkilerini ölçmek üzere çalışma yapılmasına ilişkin aşağıda en uygun seçeneği belirtiniz.

Talep, Öneri ve Öngörüler

Question Title

* 13. Yaşadığınız sorunların çözümü için kurumunuz ve üyelerinizin gereksinim duyduğu teşvik ve destekleri belirtiniz.

Question Title

* 14. COVID-19 sonrası dönemde görev üyelerinizin yeni ürün ve hizmet sunma ve küresel değer zincirlerinde yer edinmek üzere gereksinim duyduğu destekleri belirtiniz.

Question Title

* 15. Lütfen COVID-19 sonrası süreçte kurumunuz, faaliyet bölgeniz ve/veya ülke için ek değerlendirme ve önerilerinizi belirtiniz.

T